Regulamin

Szanowny Kliencie,
Uprzejmie informujemy, iż  z dniem 25 grudnia 2014 roku ulega zmianie nasz dotychczasowy Regulamin .

     Wynika to z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), wprowadzającej obowiązek dokonania zmian w  zakresie m.in. prawa odstąpienia od umowy , procesu reklamacji, przekazywania informacji, tak aby konsumenci  posiadali jak największą wiedzę, zarówno przed zawarciem umowy, jak i na etapie realizacji zamówienia.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

§ 1 STRONY TRANSAKCJI

 1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie (zwany dalej „Sklep”) jest pełnoletnia osoba fizyczna która ukończyła 18 lat bądź firma (zwana dalej „Nabywca”).
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych na stronie Saloni.pl jest Firma Handlowa Saloni zarejestrowana przez Urząd Gminy Warszawa Targówek (Nr. ewid. 146024) z siedzibą w Warszawie (03-571) przy ulicy Orłowskiej 3 i punktem sprzedaży w Warszawie (00-716) przy ulicy Bartyckiej 24/26, NIP: 524-101-56-55, REGON: 010986074. klienci mogą kontaktować się ze Sprzedającym pod adresem mailowym biuro@saloni.pl lub telefonicznie pod numerami 22 559-10-50, 510 745 803, 509 151 635

 • 2 BEZPIECZEŃSTWO
 1. Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 • 3 OFERTA SKLEPU
 1. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 2. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 3. Produkty zawarte na stronie Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające je do obrotu na terenie Polski.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 • 4 ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienia może dokonać każda osoba pełnoletnia bądź firma. Składanie zamówień odbywa się poprzez:
 • złożenie zamówienia poprzez system sprzedaży Sklepu („dodaj do koszyka”)
 • wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru i niezbędnych danych Nabywcy na adres biuro@saloni.pl
 1. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Sklep wyśle do Nabywcy e-mail z wiadomością potwierdzającą otrzymanie Zamówienia. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres wskazany w formularzu lub e-mailu od Nabywcy. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności: nazwę towaru i inne dane go identyfikujące, cenę za towar, łączną cenę za zamówione towary wraz z kosztami deklarowanej formy transportu czy płatności, 3. Zamówienia dokonane poprzez system sprzedaży Sklepu („dodaj do koszyka”) są przyjmowane do realizacji po uprzednim użyciu przez Nabywcę linka potwierdzającego otrzymanego wraz z wiadomością mailową potwierdzającą złożenie zamówienia. W przypadku braku informacji potwierdzającej Zamówienie w przeciągu 5 dni roboczych od jego złożenia, Zamówienie jest anulowane.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.
 3. W przypadku, gdy towar objęty Zamówieniem nie jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu, Nabywca niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie określonym dla realizacji Zamówienia dotyczącego danego Towaru, informowany jest o tej okoliczności poprzez wysłanie do niego e-maila. Nabywca po otrzymaniu powyższego e-maila podejmuje decyzje o dalszym sposobie realizacji Zamówienia (rezygnacja z części Zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania na realizację Zamówienia, anulowanie całości Zamówienia). W przypadku, gdy w terminie 5 dni roboczych od wysłania do Nabywcy przez Sklep wiadomości o stanie Zamówienia Nabywca nie podejmie żadnej decyzji co do dalszej realizacji Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane w części, która nie może być przez Sklep zrealizowana.
 4. W przypadku Towarów objętych promocją lub wyprzedażą, Zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania Zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 5. Do każdego realizowanego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Faktura VAT i paragon fiskalny wystawiane są, gdy towar objęty Zamówieniem gotowy jest do wysyłki, dostawy lub w chwili odbioru towaru przez Nabywcę.
 6. Podane przy produktach terminy ich dostępności, są terminami szacunkowymi. Każdorazowo pracownik Sklepu przekaże informację o terminie realizacji Zamówienia.

 • 5 DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIEŃ
 1. Towary objęte Zamówieniem dostarczane są do Klienta za pośrednictwem: usługi transportowej świadczonej przez naszą firmę, firmy kurierskiej (przesyłka kurierska), możliwy jest również odbiór osobisty zamówionego towaru w Naszym punkcie w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 24/26 pawilon 212.
 2. Dostawa towaru odbywa się w sposób określony przez Nabywcę w formularzu, w szczególności na podany tam adres, przy czym może być to wyłącznie adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana adresu dostawy jest możliwa tylko przy uprzedniej akceptacji przez pracownika Sklepu.
 3. Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia w obecności przewoźnika dostarczonego towaru/towarów pod kątem uszkodzeń mechanicznych i zgodności dostawy z zamówieniem.

 • 6 PŁATNOŚCI
 1. Nabywca w Zamówieniu wskazuje formę płatności.
 2. Nabywca może wybrać następujące formy płatności: gotówką (odbiór osobisty i dostawa realizowana przez transport własny , za pobraniem (przesyłka kurierska), przelew (przesyłka kurierska, odbiór osobisty, dostawa naszym transportem).
 3. W przypadku płatności „przelew” wydanie towaru Nabywcy następuje po uprzednim zaksięgowaniu środków finansowych na koncie Sklepu.
 4. Płatność karta kredytową poprzez jeden z systemów obsługujących sklep

 • 7 ZWROTY I REKLAMACJE
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827;  w szczególności konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy), z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załącznik nr 2 do Regulaminu (Formularz odstąpienia). Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest również w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 2. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów rozpatrywane będą zgodnie z procedurami stosowanymi w polskim prawie. W przypadku uznania reklamacji za zasadną towar wadliwy zostanie naprawiony, wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyprzedania wszystkich towarów i braku ich w magazynie lub u dostawców Sklepu), Sklep zwróci Nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje inny, dostępny w Sklepie. Miejscem do składania reklamacji jest firma F.H.SALONI, punkt sprzedaży 00-716 Warszawa, ul.Bartycka 24/26 pawilon 212
 4. Opis procedury reklamacyjnej:
  Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@saloni.pl, lub w formie
  pisemnej na adres do reklamacji Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji
  Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

  § 9 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Usługobiorców jest Sprzedawca.

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Usługobiorca podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Usługobiorca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://saloni.pl/polityka-prywatnosci-pm-10.html

 • 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Nabywca składając Zamówienie i akceptując regulamin Sklepu potwierdza, że jest świadomy zobowiązania do zapłaty za zamówiony towar.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.

 2. Wszystkie wymienione towary na stronie mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów. Na stronie wykorzystuje się je tylko dla potrzeb handlowych w celach identyfikacyjnych. Wszelkie informacje o produktach zgadzają się z ich danymi katalogowymi producentów.

  4.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci
  odstąpienia od umowy):

  [adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
  [nazwy kupionych przedmiotów]] .
  Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
  Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

menu-circlecross-circle
0
  0
  Koszyk
  Koszyk jest pustyPowrót do sklepu
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram